Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání okresní konference OV v Ostrožské Nové Vsi dne 11.4.2010

20. 4. 2010
 

Jednání se řídilo programem:

8:00 – Prezence a úvodní program s možností prohlídky části Včelí naučné stezky

 

9:00 Zahájení

1) Volby komisí

2) Zpráva o činnosti za pětileté volební období

3) Zpráva pokladní

4) Zpráva revizní komise

5) Zpráva mandátové komise

6) Volby OV a volby revizní komise OV, volba kandidáta do ÚV a volby delegátů na sjezd Českého svazu včelařů, o.s.

7) Diskuze – zhodnocení konference pohledy hostů

8) Schválení usnesení

9) Závěr

 

 

Před zahájením konference proběhla prezentace delegátů a pozvaných hostů. Všichni účastníci byli vybaveni Sborníkem a propagačními materiály věnovanými Obecním úřadem v Ostrožské Nové Vsi a mikroregionem Ostrožsko. Úvodní program doplnila folklorní skupina mladých houslistů. Své vystoupení ukončili včelařskou hymnou.

 

 Konferenci zahájil předseda okresního výboru (dále jen OV) př. Hladiš.  Přivítal přítomné delegáty a pozvané hosty:

         - zástupce Krajské veterinární správy MVDr. Jínka
  -  bývalého předsedu OV ČSV, o. s. Zlín Ing. Švancera

-   předsedu OV ČSV, o.s. Kroměříž př. Zahradníka

 

Řízením schůze byl pověřen předseda Hladiš, do pracovního předsednictva byli ještě zvoleni: př. Heča, Nešpor a Trefilík.

Jednohlasně byl schválen jednací řád konference.

 

Ad. 1 Řídící schůze př. Hladiš zajistil průběh voleb do jednotlivých komisí:

         Do volební komise byli zvoleni: př. František Abrhám (byl pak zvolen předsedou), př. Bartas a př. Kolařík
   Do mandátové komise byli zvoleni: př. Jiří Sladký (byl pak zvolen předsedou), př. Machálek a př. Šmídová
   Do návrhové komise byli zvoleni: př. Píštěk (byl pak zvolen předsedou), př. Strýček a př. Zelinka.

         Zapisovatelem byl zvolen př. Nešpor, ověřovatelé zápisu př. Filípek a př. Mgr. Weiser.

Ad. 2 Zprávu o činnosti přednesl jednatel př. Nešpor. Obsahovala průřez činnosti za celé pětileté období.

Ad. 3 Zprávu o hospodaření ve volebním období přednesl př. Heča. Je přiložena k zápisu.

Ad. 4 Revizní zprávu přednesl předseda revizní komise př. Bartoň. Ve vedení pokladny neshledal žádnou nesrovnalost. Naopak vyzvedl velkou systematičnost a přehlednost ve vedení pokladny.

Ad. 5 Předseda mandátové komise oznámil, že z celkového počtu 44 delegátů se zúčastnilo 40 delegátů z 21 organizací. Celkový počet organizací v okrese je 23.
Uvedené počty dávají konferenci mandát usnášet se a volby budou platné.
Poznámka:
Nezúčastnili se delegáti: Jankůj Zdeněk z Bánova, Eva Zemčíková z Bojkovic, Mandal Josef ze Suché Lozi.

 

Ad. 6 Předseda volební komise zajistil průběh voleb. Všichni navržení kandidáti byli jednohlasně zvoleni s celkovým počtem hlasů 40. Protokol je uložen u jednatele OV. V přestávce po volbách se nově zvolený výbor dohodl na funkcích, které budou jednotliví kandidáti v příštím pětiletém volebním období zastávat. Funkce byly s kandidáty projednány předem.

 

 

Karel Hladiš

předseda

 

Jan Weiser

Referent pro propagaci

Vojtěch Píštěk

místopředseda

 

Zdeněk Mitáček

Referent pro osvětu

František Nešpor

jednatel

 

Savara Otakar

Člen výboru

Vladislav Heča

pokladník

 

Filípek Martin

Člen výboru

Josef Trefilík

Kandidát do ÚV

 

 

 

Jaroslav Bartoň

Hlavní zdravotní referent

 

Marie Schubertová

Předseda rev. komise

Jaroslav Hubáček

Zdravotní referent

 

Tomáš Dostalík

Člen rev. komise

Jarmila Šidlová

Zdravotní referent

 

Juriga Antonín

Člen rev. komise

Jiří Sladký

Refer. pro práci s mládeží

 

 

 

 

Součástí poděkování odstupujícím členům OV byl předán dar dlouholetému členu OV př. Doležálkovi.

 

Ad. 7 Diskuze

· MVDr. Jínek obšírně popsal situaci moru plodu v Zlínském okrese. Připomněl Veterinární zákon 166/1999 Sb. a jeho změnu 298/2009 SB. V rámci svého diskusního příspěvku odpověděl na dotazy delegátů Strýčka a Dostalíka. Týkaly se ochrany včelstev v příhraničních oblastech jednotlivých krajů.

· MVDr. Jínka doplnil poznámkou př. Hladiš – všechna včelstva kočujících včelařů musí mít zimní měl vyšetřenu i na mor na vlastní náklady včelaře. V tomto smyslu byl Veterinární zákon uvedenou změnou doplněn. 

· Př. Šobán velmi kladně hodnotil činnost OV v celém pětiletém období. Poděkoval také KÚ Zlín za podporu včelařů. V jejich ZO Hradčovice využilo dotaci již 6 nových včelařů a značně omladili členskou základnu.

· Jednatel oznámil, že př. Bohuslav Zámečník ze ZO Buchlovice má licenci na cejchování aerosolových vyvíječů. Ze ZO Šumice je to zase František Bradáč.

· Byla řešena připomínka př. Spáčila ze ZO Buchlovice na ignorantství př. Vašíčka ze ZO Uherské Hradiště na zdravotní ošetření včelstev. Jeho včelstva jsou umístěna v katastru Buchlovic, právě poblíž stanoviště př. Spáčila. Bylo dohodnuto, že jednatel vyvolá jednání.

· Ing. Švancar, který právě ukončil činnost ve funkci předsedy OV ČSV, o.s. Zlín, vyzvedl příkladnou spolupráci se stávajícím OV Uherské Hradiště.

· Př. pokladník vyzval ZO Strání – Květná a ZO Březovou, aby si pořídily bankovní účty. Jsou jediné ZO, které účty nemají.

 

Ad. 8  Předseda  návrhové komise přednesl návrh usnesení. Návrh byl jednohlasně schválen. Je součástí tohoto 
    zápisu.

Ad. 9 Řídící př. Hladiš schůzi ukončil poděkováním všem zúčastněným.

 

V Ostrožské Nové Vsi 11. dubna 2010

Zapsal: František Nešpor – jednatel OV ČSV, o. s. Uherské Hradiště

Zápis ověřili:  Martin Filípek – ZO ČSV,o. s. Polešovice, e-mail: martin.filipek@iex.cz
               Mgr. Jan Weiser – ZO ČSV,o. s. Hradčovice, e-mail: jan.weiser@centrum.cz

 


Usnesení okresní konference Českého svazu včelařů,o.s. okresu Uherské Hradiště, konané 11.dubna 2010 v hotelu U Lázní v Ostrožské Nové Vsi

 

1.     Jednání konference schvaluje:

a) Zprávu o činnosti OV ČSV, o. s. Uherské Hradiště za pětileté volební období

b) přednesenou zprávu pokladní

c) přednesenou zprávu revizní komise

d) provedení voleb do OV ČSV, o. s. Uherské Hradiště

e) provedení volby delegátů na prosincový sjezd ČSV, o. s.

2.   Jednání konference ukládá:

a) Výboru OV:

- V oblasti organizační činnosti:

· každoročně zajistit účast delegátů OV na výročních členských schůzích ZO

- V oblasti řídící činnosti:

· trvale spolupracovat s řídícími orgány ČSV, o. s.

· dvakrát ročně svolat pracovní aktiv funkcionářů všech ZO v okrese

· trvale podporovat spolupráci se Zlínským krajem, zejména při projednávání podpory včelařství v regionu

 

- V oblasti propagace včelařství a vzdělávání včelařů

· aktualizovat a následně udržovat aktuálnost webových stránek

 

b) Všem funkcionářům ZO:

- V oblasti zdravotní péče

· propagovat účast včelařů na školení Kurz prohližitelů včelstev v Nasavrkách. V případě zájmu vyřídit přihlášku v Nasavrkách.

· každoročně zabezpečit odběr vzorků zimní měli od všech včelařů v ZO

 

           - V oblasti organizační činnosti:

· zúčastňovat se akcí pořádaných vyššími organizačními složkami Českého svazu včelařů, o. s.

 

- V oblasti řídící činnosti:

· zajistit plnění usnesení plynoucích z jednání OV v základních organizacích


Celý dokument v pdf souboru
Pro prohlížení na Vašem PC musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Acrobat Reader. Prohlížeč si můžete bezplatně stáhnout Zde
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář